wwww

安全团队:过去三个月监测到349起NFT项目Discord攻击事件

据CertiK统计,过去三个月共监测到349起NFT项目Discord被攻击事件,其中5月119起,6月116起,7月114起。此外,据调查攻击者发布的钓鱼网站中,至少41个网站来自同一团伙。

相关文章