wwww

隐私计算网络 Oasis 推出官方钱包 Oasis Wallet,包含 Web 端、Chrome 拓展程序

区块链隐私计算网络 Oasis 推出官方钱包 Oasis Wallet,Oasis 钱包具有 Web 端、Chrome 拓展程序两种版本,满足不同用户使用偏好需求。由于助记词兼容性,网站和浏览器扩展程序之间可以进行切换。用户可以使用 Oasis 钱包进行发送、接收、质押或取消质押 ROSE 等操作,包括管理 Ledger 钱包中的 Oasis 网络生态代币 ROSE 资产、通过私钥导入 ROSE 账户、查看交易记录等。

相关文章