wwww

Aave v2 已将 1INCH 代币添加为抵押品

此前 Aave 社区发起的将 1INCH 作为 Aave v2 市场抵押品的提案已获得通过,用户已可以在 Aave v2 市场上进行 1INCH 代币的借贷。

相关文章