wwww

OpenSea现已支持以太坊二层解决方案Arbitrum

NFT市场OpenSea宣布现已支持以太坊二层解决方案Arbitrum,同时提醒将在其平台上展示NFT的Arbitrum创作者设置其创作者费用。

相关文章