wwww

Uniswap更新应用界面,新增热门代币数据纵览和扩展代币搜索导航选项

Uniswap 宣布更新网页应用界面,新增更多代币数据、发现、搜索和导航功能,其中,「Token」页面允许用户发现并比较 Uniswap Web 应用上所有代币,包括价格、价格变动数据、锁仓量和成交量等信息。另外,新页面允许用户在 Uniswap 网页应用中轻松查找和导航代币。

相关文章